Like!  0 


 

บัญชีลูกหนี้

 

a. บันทึกลูกหนี้
- ค้นหาข้อมูล
- บันทึกลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นๆ
- ดึงข้อมูลจากระบบ Rhino Hotel System
- สามารถบันทึกลูกหนี้เงินสกุลต่างประเทศได้
- สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้
- สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีได้
- สามารถโอนไปยังบัญชีแยกประเภทได้

b. บันทึกการรับเงิน

- ค้นหาข้อมูล
- บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้
- รองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- รองรับการรับเงินในกรณีการโอนผ่านธนาคาร (หักค่าโอน)
- สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
- สามารถพิมพ์ใบสำคัญรับได้
- สามารถโอนไปยังบัญชีแยกประเภทได้     


Rhino Prosperity Co., Ltd.

บริษัท ไรน์โน พรอสเพอริตี้ จำกัดผู้พัฒนาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมพัฒนาโปรแกรมตามเทคโนโลยีที่ก้าวไกลทันสมัยอยู่เสมอ
Like!  0 
Bookmark and Share
คุณ จำลอง จันทร์นวล 239/103 ซ.สันนิบาตเทศบาล ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 (T) 089-810-4983